Om Norsk Resy

Norsk Resy

Norsk Resy har et ansvar for å sikre at kassert brun papiremballasje blir samlet inn og gjenvunnet. Norsk Resy er først og fremst en beredskapsorganisasjon, og det er markedsaktørene selv som står for selve innsamlingen og gjenvinningen.  Kjøp og salg av returfiber, forhandlinger om pris og andre betingelser skjer også helt uten vår innblanding.

Et sentralt prinsipp i Resy-systemet er at avfallsbesitterne ikke skal ha kostnader forbundet med levering av sortert returpapir til en returpapirhandlers anlegg. Returpapirhandlerne, både private entreprenører og offentlige avfallsselskaper, er sikret at virksomheten er kommersielt interessant gjennom avtaler med Norsk Resy om blant annet minstepris og transporttilskudd.

Slik bidrar Norsk Resy til at et balansert innsamlings- og gjenvinningssystem opprettholdes.  Ordningen finansieres gjennom et miljøvederlag på all ny brun papiremballasje som brukes i Norge.

Med brunt papir menes bølge- og massivpapp. 

Historien

Norsk Resy AS ble stiftet 17. januar 1992. Selskapet eies av hele emballasjekjeden - papirprodusent, emballasjeprodusentene, dagligvarehandelen, dagligvareprodusentene og dagligvareleverandørene. Norsk Resy er en "beredskapsorganisasjon" som overvåker, koordinerer og stimulerer aktørene i emballasjekjeden for å sikre høy gjenvinningsgrad på den brukte, brune papiremballasjen. 

Brukt, brun papiremballasje har i alle år hatt en høy gjenvinningsgrad. Allerede i 1975 ble det inngått en avtale mellom de norske papirfabrikkene og Klima- og miljødepartementet om organisert innsamling og gjenvinning av papir. Da Norsk Resy ble etablert i 1992 var gjenvinningsgraden allerede på 65-70%. Men, historien om innsamling og gjenvinning av returpapir går faktisk helt tilbake til 1930 tallet. 

Høsten 1995 inngikk Norsk Resy og Klima- og Miljødepartementet en avtale, "Bransjeavtalen", hvor Resy forpliktet seg til konkrete og ambisiøse mål for innsamling og gjenvinning. Innen utgangen av 1999 skulle minst 80% av all brukt brun papiremballasje generert i det norske markedet samles inn og gjenvinnes. Resy nådde målet lenge før fristen. I 1999 ble 90% samlet inn og gjenvunnet.

Etter at det i 2009 ble innført forbud mot deponering av organisk materiale, steg gjenvinningsgraden til nærmere 100% av all brun papiremballasje generert i det norske markedet.

I januar 2018 innførte Klima- og miljødepartementet en ny forskrift "Avfallsforskriften" hvor alle bedrifter som produserer eller importerer varer med mer enn 1000 kg emballasje må være medlem av et godkjent returselskap. Norsk Resy er godkjent av Miljødirektoratet som returselskap for brunt papir.

Bransjeavtalen fra 1995 opphørte samtidig som ny forskrift ble innført.

Krav og Mål

Klima- og miljødepartementet har fastsatt kapittel 7 i avfallsforskriften om emballasjeavfall. Forskriften skal sikre lik konkurranse og at vi når forpliktende EØS-mål. 

Alle bedrifter som produserer eller importerer varer med mer enn 1 000 kg emballasje må være medlem av et godkjent returselskap. Norsk Resy er godkjent som returselskap for emballasjefraksjonen brunt papir (bølge- og massivpapp). Forskriften har som mål å sikre at alle tar sitt ansvar – produsentansvaret – for den emballasjen de setter på markedet, og at EU direktivet for emballasje oppfylles.

Norsk Resy sitt ansvar er å sørge for at den brukte emballasjen av brunt papir samles inn og gjenvinnes i henhold til det våre medlemmer setter på det norske markedet - både fra husholdninger og fra næringslivet. Dette skal gjøres løpende gjennom hele året fra hele landet, med forsvarlig sluttbehandling. I henhold til forskriften er kravet at minst 65% av den brukte emballasjen fra brunt papir skal materialgjenvinnes, det vil si inngå som råstoff i ny papirproduksjon. Fra 2025 er kravet på minst 80% og fra 2030 på 90%.

Norsk Resy nådde målet allerede i 1999. Dette året ble 90% (172.000 tonn) av den kasserte brune papiremballasjen gjenvunnet, og i 2016 ble 94% (212.000 tonn) gjenvunnet. 

Tall og resultater

Fra og med 2017 er rapportering til Miljødirektoratet ikke lenger på nasjonalt grunnlag, men på de emballasjemengder som Resy sine medlemmer tilfører det norske markedet. 

2022:

Materialgjenvinning: 
231.285 tonn

Materialgjenvinning: 99%

2023:

Materialgjenvinning:
233.128 tonn
Materialgjenvinning: 105 %*

* Norsk Resy tar ansvar for gjenvinning av større volumer innsamlet brunt papir enn våre medlemmer betaler vederlag for.

Ansvarsforhold

I henhold til Avfallsforskriften har produsenter og importører ansvar for at emballasjen de tilfører markedet blir forsvarlig håndtert når dette er blitt emballasjeavfall gjennom pliktig medlemskap i godkjent returselskap. De godkjente returselskapene har ansvaret for å organisere og sikre innsamlings- og gjenvinningsordningene.

Avfallsselskap og returpapirhandlere

Det er kommunene som har ansvaret for å samle inn emballasjeavfallet fra husholdningene, mens næringslivet selv har ansvaret for næringsavfallet. Kommunene ivaretar dette ansvaret gjennom egne avfallsselskap, eller de har engasjert private avfallsentreprenører (returpapirhandlere) til å stå for den praktiske gjennomføringen. I næringslivet blir dette ansvaret som regel ivaretatt av de private avfallsentreprenørene gjennom direkte avtaler mellom disse og den enkelte bedrift, eller gjennom de kommunale og interkommunale avfallsselskapene. I noen tilfeller håndterer næringslivet emballasjeavfallet selv, og selger dette direkte til en papirfabrikk.
Norsk Resy har inngått avtaler med private returpapirhandlere og kommunale/interkommunale avfallsselskaper om å ta i mot, sortere og balle brun returfiber, og å sikre at dette materialet blir gjenvunnet.

Avfalls-

Forebygging

Avfallsforskriften pålegger produsenter av emballasje og emballerte varer til å jobbe med avfallsforebygging.  Dette gjelder både emballasjens gjenvinnbarhet og varene som emballasjen beskytter. Gjennom "design for gjenvinning" tilbyr Grønt Punkt bistand og opplæring i gjenvinning til medlemsbedrifter som ønsker å forbedre emballasjen. Design for gjenvinning handler om å gjøre avfall til ressurser ved at brukte produkter og emballasje kan bli til nye produkter.

Optimert design av emballasje er avgjørende for å redusere mengden emballasjeavfall, men det er viktig at mengden emballasje ikke reduseres så mye at produktet ikke beskyttes tilstrekkelig. 

 
 

– DET NATURLIGE KRETSLØPET

Norsk Resy AS
Ekebergveien 1a, 0192 Oslo

© Norsk Resy AS. Tilrettelagt av 2T&T Nordic